Kategorier
Nyttige links

Privatlivspolitik for Blindmotion

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Foreningen Blindmotion er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er vores økonomiansvarlige.
Kontaktperson – se også: https://blindmotion.dk/kontaktpersoner_nyttige_links/
Adresse: Agervang 20, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge
CVR: 4110 9467
Mail: annette@blindmotion.dk
Hjemmeside: www.blindmotion.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.

2. Oplysninger om frivillige:

 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser.
 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

 • Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
 • At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesse

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med f.eks. vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores banker, forsikringsselskab, revisor og advokat. Indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen. Der vil som udgangspunkt ikke skulle søges samtykke, når der er tale om offentliggørelse af fotos/video under foreningens udfoldelse af aktiviteter. Vi tilstræber dog altid at sikre samtykke. Skulle du ikke have lyst til offentliggørelse af foto/video kan du altid rette henvendelse og få det slettet. Se i øvrigt datatilsynets vejledning om brug af billeder på internettet.
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde er ophørt. Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Kategorier
Nyttige links

Hvervning – regelsæt

Hvervning til blindmotion.dk, støtteforeningen til Synshandicappedes Motionsfond – regelsæt

Indsamler

Foreningen Blindmotion
Agervang 20, Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
CVR: 4110 9467

Medlemskaber

Personligt medlemskab: Nyhedsbrev(e) samt repræsentation ved 1 stemme ifm. generalforsamling.

Familiemedlemskaber: Nyhedsbrev(e) samt 2 medlemskaber repræsenteret ved 1 stemme pr. medlemskab.

Virksomhedsmedlemskab: Nyhedsbrev(e). 2 eksponeringer på facebook eller instagram – valgfrihed mellem de 2 medier. Eksponering ved logo på blindmotion.dk/Virksomheder som er medlem af Blindmotion. Logo fra Blindmotion.dk, der kan anvendes i virksomhedens egen markedsføring.

Betaling

Webshop: Blindmotion modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, PayPal. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.
Ved køb uden for webshop kan her benyttes mobilePay & bankoverførsel.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret for produkter fra foreningens webshop excl. medlemskaber – venligst ret henvendelse til annette@blindmotion.dk

Kvittering

Kvittering sendes automatisk i shoppen, når der er foretaget et køb – dette gælder både køb og medlemskaber.

Ved større køb via andre kanaler bekræftes direkte ved udstedelse af særskilt kvittering.

Klageadgang

1) Klager skal indgives skriftligt til foreningens bestyrelsesformand, find kontaktinformation her

2) Inden for 1 måned efter at klageren er bekendt med de forhold der klages over.

3) Klagen begrundes bilagt relevant dokumentation

4) Klager vil modtage en skriftlig tilbagemelding, så snart klagen er afdækket, senest 2 uger efter indsendelse.

5) Du har mulighed for at klage til Indsamlingsnævnet og ISOBRO’s Branchenævn.

Klageadgang Indsamlingsnævnet: Her kan du læse mere om klagemulighederne gennem Indsamlingsnævnet.

Klageadgang ISOBRO: Her finder du klagevejledning hos ISOBROs branchenævn.

Denne klageadgang gælder både indsamling og hvervning af medlemmer.

Kategorier
Nyttige links

Hvervning af medlemmer – retningslinjer

Blindmotion arbejder som støtteforeningen i sporet for Synshandicappedes Motionsfond.

Målet er at:

 • Udbrede kendskabet til idræt og motion for personer med nedsat syn
 • Knytte relationer og kontakter mellem synshandicappede og seende
 • Orientere om idrætsaktiviteter – komme fra tanke til handling!
 • Hverve medlemmer, så vi kan uddele endnu flere legater til synshandicappede fremover

Synshandicappedes Motionsfond (fond)

 • Synshandicappedes Motionsfonds formål er at fremme motion og idræt for at gøre det muligt for personer med et synshandicap at få pulsen op – være aktive i inspirerende fællesskaber med andre.
 • Personer med synshandicap får muligheden for at udfolde sig med samme personlige frihed og samme selvværd som alle andre. Tilbuddet er for alle, men ikke mindst til børn og unge.

Der uddeles én gang om året legater ud til synshandicappede legatmodtagere. Se mere på www.motionsfonden.dk/legateruddeling/legater

Medlemmernes bidrag fra Blindmotion går ubeskåret til fondens kapital for Synshandicappedes Motionsfond. Det er formuens årlige afkast for Synshandicappedes Motionsfond, som udlægges til legater til synshandicappede én gang om året. Håndtering af legatansøgere/-uddeling sker i samarbejde med Dansk Blindesamfund, der er sekretariat for Synshandicappedes Motionsfond.

Hvervning

Blindmotion hverver medlemmer og midler til Synshandicappedes Motionsfond via

Hvervning ved personlig henvendelse eller telefonisk henvendelse sker i overensstemmelse med god indsamlingsskik. Der tages udgangspunkt i de etiske retningslinjer, som er fastsat af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) & Lov om indsamling

Foreningen vil altid:

 • Udvise respekt for bidragsyderens integritet og handlefrihed
 • Kommunikere sandfærdigt og troværdigt omkring hvervningens formål og brugen af de indsamlede midler
 • Udvise åbenhed omkring foreningens formål, ledelse og økonomi

Område: Danmark

Kategorier
Nyttige links

Regnskab

Regnskabet for 2020 kan findes her.

Regnskabet for 2021 kan findes her.

Regnskabet for 2022 kan findes her.